داستانْ سرود روزِ روشن

   
  کليد برگردان ها  
  داستانْ سرود  زنی که سواره آمد

روح آگست

گابريل گارسيا مارکز

 
  داستانْ سرود  زنی در زیر درخت نارنج

يک مشت خرما

طيب صالح

 
  از اونا

يک شب ول گردی

تُلـُلـوا مارتی مُـلِـل

 
  شرمنده

برادر

چارلز مونگُشی

 
 

داستانْ سرود بهاری کردن چهارم ِ امشاسپندان

آفريقا خورشيدش را می کشد

كن سارو ـ ويوا

 
  داستانْ سرود رویای رویا    
 

داستانْ سرود  پریدن رویا از خواب

   
  داستانْ سرود رویای پروانه