بازگشت

 

           

 

 

 
 

 

 

 

 
     

Sigh at 5 

Poems in English

Selected poems 1997 - 2004

حالا دوباره صدا

گزینه ی سروده های

۱۳۸۱ ۱۳۷۹

از سرِ ديوار

گزینه ی سروده های

۱۳۷۹ ۱۳۷۷

زير ستاره ی صبح

گزینه ی سروده های

۱۳۷۷ ۱۳۷۳

   
    تابلوهای صمصام کشفی 

   

تابلوهای صمصام کشفی

گردآمده ی تابلو شعرها

به قافیه ی آبی

گزینه ی سروده های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

رقصی چنین

گزینه ی سروده های ۱۳۸۳

زنی که توای

گزینه ی عاشقانه ها

۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۱ 

ومن که این سوی گسل ام

گزینه ی سروده های ۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۱ 

   

آماده ی چاپ