کتاب های منتشر شده / Published Books

جان ِ دل ِ شـعـر

  نگاهی چند به شعـر اسماعـيـل خـويـی

(گُزينه و ويراسته)

 بنياد خويی ، آتلانتا  2002   

Collection of critical reviews of Esmail Khoi's poetry

 EKF, Atlanta, 2002

حـالا دوبـاره صـدا

دفـتر شـعـر

نشر افـرا و پگاه ، تورنتو 2002

Now The Sound Once Again

Poetry

Afra and Pegah, Toronto, 2002

از سر ِ ديـوار

دفـتر شـعـر

نشر افـرا و پگاه  تورنتو 2000

From The Top of The Wall

Poetry

 Afra and Pegah Toronto, 2000

زيـر ستاره ی صبح

دفـتر شـعـر

نشر افـرا و پگاه  تورنتو 1998

Under The Morning Star

Poetry

 Afra and Pegah Toronto, 1998

   

   

سنبله در خرمن ماه

چهار دفتر شعر

(به قافیه ی آبی، رقصی چنین، زنی که توای، و من که این سوی گسل ام)

نشر پرسا، واشینکتن دی سی، 2009

Sigh at 5

Poems in English

Porsa Books (Washington DC)

& Afra (Toronto)

2004

1